LEGISLAȚIE FUNCȚIONARE INSTITUȚIE

„Cadrul legislativ privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale îl constituie în esenţă:
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
• Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
• Legea 227/2015, privind Codul fiscal
• Legea 53/2003, Codul Muncii
• OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
• Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Aceste acte normative, în forma actualizată şi orice alte acte normative cu caracter incident în sfera administraţiei publice locale, pot fi accesate utilizând portalul: http://legislatie.just.ro
Legislatia euroapeană, în forma actualizată, poate fi consultată pe portalul european EUR – Lex, la următoarea adresă de internet: http://eur-lex.europa.eu„